Edifici d’oficines a via Laietana

L’edifici en el qual s’han efectuat les obres està emplaçat a la Via Laietana, Barcelona, i consta d’una planta soterrani i vuit plantes sobre rasant, una d’elles, la planta baixa, de doble altura.
El projecte consisteix en el reforç i consolidació estructural i de cimentació de l’ala Sud-est. La construcció d’un nou nucli d’escales, nous nuclis humits i instal·lacions, inclús la climatització de la planta principal. Es restaura el pati central, incloent la substitució de la fusteria, una claraboia i la reparació de les façanes interiors acabades amb revestiment d’estuc de cal tradicional. Es realitza, tanmateix, la restauració del vestíbul i de l’accés. També la galeria de la planta principal. Finalment es restauraran les cornises, mènsules i capitells, amb mitjans manuals, mitjançant raspalls i productes suaus no agressius, així com la barana i graons de pedra de l’escala de la planta principal.

Client

Tipologia

Rehabilitació

Sup. rehabilitada

1771 m²

Instal·lacions

Deshosa