Edifici a la Zona Franca, Barcelona

Estructura: FORMIGÓ ARMAT

Patologies :

  1. Escantells i fissures a les jàsseres i pilars
  2. Insuficient recobriment d’armadures i defectes del formigó.
  3. Armadures al descobert

Treball realitzat: Reparació i protecció de l’estructura

IES Galileo Galilei, Barcelona

Estructura: METÀL·LICA

Patologies :

  1. Les llums del forjat > a 8 m han donat lloc a deformacions del mateix
  2. Esquerdes en envans degudes a que han entrat en càrrega
  3. Fissures a l’enguixat de la cara inferior dels forjats

Treball realitzat: Introducció de perfils de reforç estructurals

Edifici a Sant Gervasi, Barcelona

Estructura: pilars i jàsseres de formigó armat, biguetes de formigó i revoltó ceràmic.

Patologies:

  1. Oxidació de les armadures
  2. Esquerdes i fissures provocades per l’expansió de les armadures
  3. Despreniments del formigó que recobreix les ferradures
  4. ALUMINOSIS en les biguetes de formigó

Treball realitzat: : Intervenció en els pilars i totes les biguetes del forjat, garantint la no oxidació i la reparació de les biguetes afectades per ALUMINOSIS.