Edifici d’oficines a la Zona Franca, Barcelona

Coberta: sistema POLIBREAL
Nova impermeabilització de coberta invertida amb sistema líquid bituminós continu, d’aplicació en calent i d’elevada elasticitat.

 

Pistes esportives CNSA, Barcelona

Coberta: sistema POLIBREAL
Reparació d’impermeabilització de pistes de tennis corresponent a coberta d’un aparcament en planta soterrani, amb sistema líquid bituminós d’aplicació en calent d’elevada elasticitat, modificació o substitució de les canalitzacions.

 

Edifici a Secretari Coloma 118, Barcelona

Coberta: TRANSITABLE
Substitució d’impermeabilització de coberta transitable amb doble membrana de betum elastomèric i acabat de paviment en rajola ceràmica.

 

Teatre Joventut, l’Hospitalet

Coberta: TRANSITABLE
Substitució d’impermeabilització de coberta transitable amb doble membrana de betum modificat i acabat de paviment en dues capes de rajola ceràmica comuna.

 

Edifici al carrer 25 de Setembre, Rubí

Cubierta: AUTOPROTEGIDA no transitable
Substitució d’impermeabilització existent per nova impermeabilització de coberta no transitable amb doble membrana de betúm elastoméric, la segona amb acabat d’autoprotecció mineral. Reparació de pendents i segellat de fisures.

 

Piscina Can Millars, Cornellà

Coberta: METÀL·LICA
Instal·lació de coberta tipus Deck a base de xapa grecada d’acer galvanitzat de perfil 40 mm, aïllament tèrmic de llana de roca subjectada mecànicament i impermeabilització de làmina de betum elastòmera SBS Axter autoprotegida.