mrunner

Edifici a la Zona Franca, Barcelona
Estructura: FORMIGÓ ARMAT
Patologies:
1. Escantells i fissures a les jàsseres i pilars
2. Insuficient recobriment d’armadures i defectes del formigó.
3. Armadures al descobert
Treball realitzat: Reparació i protecció de l’estructura

Edifici a Sant Gervasi, Barcelona
Estructura: pilars i jàsseres de formigó armat, biguetes de formigó i revoltó ceràmic.
Patologies:
1. Oxidació de les armadures
2. Esquerdes i fissures provocades per l’expansió de les armadures
3. Despreniments del formigó que recobreix les ferradures
4. ALUMINOSIS en les biguetes de formigó
Treball realitzat: Intervenció en els pilars i totes les biguetes del forjat, garantint la no oxidació i la reparació de les biguetes afectades per ALUMINOSIS.

IES Galileo Galilei, Barcelona
Estructura: METÀL•LICA
Patologies:
1. Les llums del forjat > a 8 m han donat lloc a deformacions del mateix
2. Esquerdes en envans degudes a que han entrat en càrrega
3. Fissures a l’enguixat de la cara inferior dels forjats
Treball realitzat: Introducció de perfils de reforç estructurals.